Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2019

obchodní společnosti
HADEX spol. s r.o.
se sídlem Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz
identifikační číslo: 13643983 ,zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 221
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hadex.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnost H A D E X , s­pol. s r.o. se sídlem Kosmova 1090/11, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 13643983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 221 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hadex.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Dále může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Informace o zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti zboží se mohou na webovém rozhraní obchodu objevit s časovou prodlevou. V případě, že zboží, které je předmětem objednávky, je skladově nedostupné, tak prodávající bez zbytečného odkladu objednávku odmítne, případně kupujícího vyrozumí, o předpokládaném termínu, kdy bude zboží opět dostupné.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (jako například poplatek za likvidaci elektroodpadu apod.). Některé ceny jsou závislé na vývoji finančního a měnového trhu nebo dostupnosti zboží a z tohoto důvodu si prodávající vyhrazuje právo na jejich změnu, vč. změny dodatečné, po obdržení objednávky. Ke změně ceny v již obdržené objednávce může dojít i v případě vyprodání zlevněného zboží nebo v situaci, kdy nezávisle na vůli prodávajícího dojde ke změně prodejní ceny objednaného zboží, zejména změnou v ceníku vydaného dovozcem. V případě změny ceny již obdržené objednávky bude prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího (telefonicky či emailem). V případě že s koupí zboží za změněnou cenu nesouhlasíte, k uzavření kupní smlouvy nedojde. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tato odpověď je pouze potvrzením, že prodávající objednávku eviduje, nejedná se o přijetí (akceptaci) objednávky ve smyslu čl. 3.7. těchto obchodních podmínek.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v potvrzení obdržení objednávky dle čl. 3.5. těchto obchodních podmínek a v potvrzení o přijetí (akceptaci) objednávky dle čl. 3.7. těchto obchodních podmínek. V případě zjištění rozporu s objednávkou je kupující povinen bez zbytečného odkladu o tomto rozporu informovat prodávajícího.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně nebo výdejním místě prodávajícího na adrese – seznam výdejních míst
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9491803 / 0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (expediční poplatek) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je součástí zásilky.

4.9 Slovensko: V případě bezhotovostní úhrady platební kartou, je cena zboží účtována včetně DPH. Navrácení DPH si kupující uplatní dle místních zvyklostí.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího hadex@hadex.cz. Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě delší než 14 dnů od převzetí zboží je možné pouze po dohodě s prodávajícím a za předpokladu, že zboží je nepoužité v neporušeném obalu, a že položka v prodejní databázi prodávajícího je aktivní, tzn. musí se aktuálně nabízet. Položky doprodané, které již nejsou v nabídce prodávajícího zpět bezdůvodně nelze vrátit.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení dárku spolu se zbožím je prodávající oprávněn jednostranně započíst cenu dárku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Prodávající je oprávněn jednostranně a bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené objednávky odstoupit, a to z provozních důvodů či z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.

5.9. Poruší-li kupující kupní smlouvu tím, že bezdůvodně nepřevezme zásilku se zbožím, je povinen zaplatit prodávajícímu vzniklou škodu představovanou marně vynaloženými náklady na dodání zboží (zejm. poštovné, balné, náklady spojené s vrácením zboží) v paušální výši 300,– Kč.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravovány zvláštními dodacími podmínkami (viz bod 12 obchodních podmínek) prodávajícího.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí:

7.3.1 u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.3.2 na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.3.3 u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

7.3.4. pokud vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, nesprávnou montáží, pokud tuto neprovedl prodávající, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby či mechanickým poškozením,

7.3.5 pokud vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

7.3.6 nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. V případě nákupu zboží přes webové rozhraní obchodu je kupující povinen zboží prohlédnout bezprostředně po jeho převzetí a zkontrolovat, zda zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Zjistí-li kupující, že zboží je jakkoli mechanicky poškozeno nebo vykazuje jiné zjevné vady, je kupující povinen zboží reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží zakoupeného prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace mechanického poškození zboží či zjevných vad zboží zakoupeného prostřednictvím webového rozhraní obchodu nelze brát zřetel.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího kompletní reklamované zboží spolu se sdělením, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. K tomuto sdělení může kupující využít vzorový reklamační formulář. Vrácení zboží bez vytknutí vady se nepovažuje za uplatnění reklamace.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád (viz bod 13 obchodních podmínek) prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s Prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/…potrebitelu/

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15  120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Prodávající provádí zpětný odběr elektroodpadu na označených provozovnách.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů

9.1.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

9.1.2 Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

9.1.3 Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

9.1.4 Zpracování osobních údajů je prováděno společností H A D E X , spol. s r.o. správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

9.1.5 Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese hadex@hadex.cz .

9.1.6 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.hadex.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 023 87 727, DIČ CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493

9.1.7 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.2 Průzkum zákaznické spokojenosti

9.2.1 Máme oprávněný zájem na tom, abychom zjistili Váš názor na poskytnuté produkty a služby. Chceme totiž neustále zlepšovat naše produkty a služby tak, aby s nimi naši zákazníci byli spokojeni. V případě zjištění Vaší nespokojenosti Vaše osobní údaje dále můžeme využít pro zajištění nápravy. Za shora uvedeným účelem zpracováváme následující osobní údaje:

 • emailovou adresu
 • informace o zakoupeném zboží
 • Vaše IP Adresa

9.2.2 Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
a) zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti

9.2.3 Pro účely našeho oprávněného zájmu na zjištění zákaznické spokojenosti Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 60 dní.


9.2.4 Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:
a) Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
b) společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 023 87 727, DIČ CZ02387727
c) Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 d) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

9.2.5 Osobní údaje nebudou předány mimo území EU, vyjma zpracovatelů se sídlem v USA, které dle rozhodnutí Evropské komise zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

9.2.6 Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu můžete vznést námitku, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený. Dále lze vznést námitku kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo neprokážeme jejich potřebu pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

9.2.7 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • nevznést námitku proti zpracování osobních údajů, tato námitka bude mít za následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

9.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

9.3.1 Udělujete tímto souhlas společnosti, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační adresu
 • dodací adresu
 • historii objednávek

9.3.2 Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 1. zřízení a administrace uživatelského účtu
  1. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

9.3.3 Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

 1. zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
  1. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

9.3.4 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Případně poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

9.3.5 Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

9.3.6 Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

9.3.7 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Na základě tohoto kdykoliv odvolatelného souhlasu bude prodávající kupujícímu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění zasílat nabídkové e-maily z domény hadex.cz nebo jiných domén registrovaných na prodávajícího nebo jeho mateřských či sesterských společností a to maximálně pět krát týdně a pokud bude zpráva ve formátu HTML, budou grafické prvky uloženy na serveru prodávajícího a nebudou zahrnuty do těla e-mailu. Zároveň kupující souhlasí s poskytnutím údajů obchodním a marketingovým partnerům prodávajícího, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další informace.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající zasílá zboží v rámci ČR službou PPL, Českou poštou, GEIS nebo na výdejní místa Zásilkovna (výběr doručení sdělí kupující při objednání zboží, pokud není z technických důvodů prodávajícím stanoven jiný způsob dopravy). Dalším způsobem, jak lze zboží dodat je osobní odběr na některém z výdejních míst. Platit lze bankovním převodem předem, kartou, dobírkou nebo hotově na odběrných místech. Při odběru v našich prodejnách lze platit i kartou.

Přepravní podmínky a ceny jsou pravidelně aktualizované na www.hadex.cz v záložce DOPRAVA (https://www.hadex.cz/vydejni-mista/).
U zboží s nadlimitní hmotností či rozměry je cena dopravy stanovena individuálně.
Informaci o předání zásilky přepravci, spolu s číslem balíku, zasílá prodávající formou SMS nebo na e-mail kupujícího, pokud je kupujícím poskytnut.

 • Převod na náš účet číslo 9491803 / 0300. Při platbě předem zákazník zaplatí na základě potvrzení z eshopu, kde uvádíme splatnost 5 dní, pokud v této lhůtě nebude objednávka uhrazena, bude stornována.
 • Platební karta – poplatek 0 Kč – budete přesměrován/a na platební bránu naší banky po odeslání objednávky v třetím kroku nákupního košíku.

Lhůty pro doručení objednávky
Objednávky obsahující zboží skladem expedujeme do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky, případně po připsání platby na náš bankovní účet, je-li objednávka hrazena převodem. Doba doručení u ČP a PPL je 1 až 2 pracovní dny. Pokud objednávka obsahuje zboží na objednávku nebo v předprodeji, pak je objednávka zasílána, až když je kompletní obsah objednávky, není-li s kupujícím domluveno jinak.

13. Reklamační řád

13.1. Shoda s kupní smlouvou

13.1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

13.1.2 Kupující je povinen podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dodáním zboží kupujícímu. Způsob a místo dodání vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo obecně závazných právních předpisů. Kupující je povinen věnovat prohlídce náležitou péči, a to alespoň s vynaložením obvyklé pozornosti.

13.1.3 Není-li zboží při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

13.1.4. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci (zejm. pokud se jedná o vadu zjevnou, kterou kupující mohl odhalit již při převzetí věci) nebo pokud se neprokáže opak.

13.2. Omyl při objednání nebo dodání zboží

13.2.1 Při dodání odlišného zboží z důvodu chybného zpracování objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal.

13.2.2 Dojde-li ze strany kupujícího k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal zboží.

13.3. Záruka za jakost a životnost zboží

13.3.1 Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

13.3.2 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na škody způsobené nevhodným zacházením. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

13.3.3 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

13.3.4 Je-li předmětem koupě spotřební materiál nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v počtu použití, či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

13.3.5 Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

13.4. Práva z vad

13.4.1 Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Kupující bere na vědomí, že bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

13.4.2 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

13.4.3 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tj. jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne) nebo pro větší počet vad (zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné va­dy).

13.4.4 Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

13.4.5 Má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

13.4.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu, který je spotřebitelem působilo značné obtíže.

13.4.7 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci vady, která již byla kupujícím reklamována v minulosti a prodávající na tuto vadu poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny zboží.

13.5. Postup při reklamaci

13.5.1 Práva z odpovědnosti za vady i práva ze záruky za jakost lze uplatnit v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Pro vyloučení komplikací nicméně doporučujeme reklamace uplatňovat v provozovně prodávajícího na adrese H A D E X , spol. s r.o., Kosmova 1090/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, v níž je nabízen kompletní sortiment prodávajícího nebo vyplněním elektronického formuláře https://www.hadex.cz/reklamace/. Reklamaci možno též zadat vyplněním Reklamačního protokolu (https://www.hadex.cz/…ol_hadex.pdf) a zaslat na adresu reklamace@hadex.cz, případně vložit do balíku spolu s reklamovaným zbožím. Kupující vždy musí písemně spolu se zasláním vadného zboží uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

13.5.2 Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení vydaném prodávajícím kupujícímu, dokladu o úhradě kupní ceny, záručním listě, případně jiném dokladu předaném prodávajícím kupujícímu.

13.5.3 Kupující je za účelem prokázání práv vyplývajících z vadného plnění nebo záruky za jakost prodávajícímu povinen předložit doklad o koupi zboží (např. účtenku, fakturu, apod.), nebo záruční list. Nákup zboží u prodávajícího, jakož i včasnost reklamace může kupující prokázat i jiným věrohodným způsobem.

13.5.4 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

13.5.5 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde k současnému splnění následujících podmínek:

 1. kupující prodávajícímu prokázal práva nákup zboží u prodávajícího a včasnost reklamace dle čl. 13.5.3
 2. prodávající obdržel od kupujícího kompletní reklamované zboží. Zboží by mělo být při případné přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být kompletní a čisté.
 3. kupujícímu prodávajícímu sdělil, co je obsahem reklamace (popis vady) a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. K tomuto sdělení může kupující využít vzorový reklamační formulář.

Samotné vrácení zboží bez vytknutí vady se nepovažuje za uplatnění reklamace. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

13.5.6 Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co kupující takovou vadu zjistil. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

13.5.7 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to zejména elektronickou formou. V závislosti na tom, zda prodávající reklamaci vyhověl, či nikoli, vydá buď prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (v případě, že kupující požaduje opravu zboží, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo v případě zamítnutí reklamace vydá prodávající písemné odůvodnění takového rozhodnutí). Reklamační protokol je předán kupujícímu emailem v co nejkratší lhůtě. Na případy a podrobnosti, týkající se přijetí a vyřízení reklamace se použijí příslušná ustanovení občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění, případně právní předpisy upravující tuto problematiku v budoucnosti vydané.

13.6. Vyřízení reklamace

13.6.1 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne uplatnění reklamace dle čl. 13.5.5 těchto obchodních podmínek.

13.6.2 Prodávající vyřídí reklamace včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (čl. 13.5.5), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

13.6.3 Nesdělí-li prodávající kupujícímu dřívější termín k převzetí zboží dle vyřízené reklamace (např. prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky), je kupující povinen dostavit se 30. den ode dne uplatnění reklamace (a připadne-li tento den na den pracovního klidu, pak nejbližší následující pracovní den) do provozovny prodávajícího, ve které uplatnil reklamaci, jinak do provozovny prodávajícího na adrese H A D E X , spol. s r.o., Kosmova 1090/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, za účelem převzetí zboží dle vyřízené reklamace. To neplatí, pokud před uplynutím této lhůty prodávající sdělí kupujícímu, že reklamace ve lhůtě dle čl. 13.6.2 těchto obchodních podmínek vyřízena nebude. Nepřevezme-li kupující zboží osobně, je osoba, která má jeho jménem zboží převzít, povinna prodávajícímu prokázat, že ji kupující pověřil k převzetí zboží, a to nejlépe předložením písemné plné moci.

13.6.4 Nepřevezme-li kupující zboží ani ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty dle čl. 13.6.3 těchto obchodních podmínek, vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží v dodatečné lhůtě jednoho měsíce, přičemž prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady na uskladnění zboží v paušální částce 50,– Kč vč. DPH za každý den prodlení s převzetím zboží počínaje uplynutím dodatečné jednoměsíční lhůty stanovené ve výzvě k převzetí zboží. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží déle než 6 měsíců ode dne doručení výzvy k převzetí zboží, je prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci zboží, s čímž kupující souhlasí, anebo zboží prodat jako zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej zboží vyplatí kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

13.6.5 Je-li reklamace vyřízena prodávajícím jako oprávněná, má kupující právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: H A D E X , spol. s r.o., Kosmova 1090/11, 702 0­0 Ostrava-Přívoz, adresa elektronické pošty hadex@hadex.cz, telefon 596136917,18.

V Ostravě dne 1. 1. 2019