ISOPROPYLALKOHOL IPA ECS sprej 400ml

Ilustrační foto

Obrázek zboží ISOPROPYLALKOHOL IPA ECS sprej 400ml
Obrázek zboží ISOPROPYLALKOHOL IPA ECS sprej 400ml Obrázek zboží ISOPROPYLALKOHOL IPA ECS sprej 400ml

Informace o zboží

Kód P023A
Popis ISOPROPYLALKOHOL IPA ECS sprej 400ml

Vysoce čistý s nízkým obsahem vody. Pro čištění elekktoniky, páskové hlavy, diskové mehaniky, válce fotokopírek, DPS, čočky,optické vybavení, přesné nářadí, choulostivé součástky. Velmi účině a rychle odstraňuje vlhkost.H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí
H336 – Můýe způsobit ospalost nebo závratě
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/ jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. Zákaz kouření.
P240 – Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brle/ obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny apokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P403+P235 – Skladujte na dobře větraném místě, Uchovávejte v chladu.

Měrná jednotka ks
Maloobchodní cena s DPH 180,00 Kč
Velkoobchodní cena 1 bez DPH *
Platnost VC1 od *
Velkoobchodní cena 2 bez DPH *
Platnost VC2 od *
Dispozice 0 Na skladě 9 ks
Objednat